Odstąpienie od umowy

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

opracowany na podstawie załącznika numer 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach

konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.)

 (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

na adres  email:  zamowienia@materaceu.pl

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących

 

rzeczy(*)..................................................................................................................................................................

 

 

umowy dostawy następujących rzeczy(*)......................................................................................................................

 

 

Data zawarcia umowy(*)............................................................................../odbioru(*)..............................................

 

 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)...............................................................................................................................

 

 

Adres konsumenta(-ów).............................................................................................................................................

 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

Data.............................................................

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Do pobrania w formie  PDF